Soru Hazırlama Klavuzu

Eski Müfredat

AMAÇ: Hekimin ilgili branşta önemli konulardaki bilgilerini ölçmek olmalıdır. Şaşırtıcı, yanıltıcı sorulardan kaçınılmalıdır.

Soru Hazırlanmasında Genel Kurallar :

 1. Tek doğru cevaplı, çoktan seçmeli, pozitif soru hazırlanmalıdır. (Hangisi uygun/ doğru) Sorunun negatif olması ( " Yanlıştır" ,  dışında  veya  değildir şeklinde sorulması adayın neyi doğru bildiğini tam olarak ölçemeyebilir.
 2. Soru bilgiyi kullanmaya yönelik olmalı, cevaplara bakılarak tahmin ve çıkarımlar engellenmelidir.
 3. Sorular göğüs hastalıkları dalı yönünden bir uzmanın bilmesi gereken önemli konulardan seçilmelidir. Gerçek hayat ile uyumlu problemler ele alınmalı, aldatıcı, yanıltıcı, kompleks ifadelerden kaçınılmalıdır.
 4. Dilbilgisi ve gramer açısından soru ve cevap bölümleri anlaşılır ve uyumlu olmalıdır.
 5. Sorular belirli klinik tablolarda tanı yöntemleri, ek laboratuvar yöntemleri veya tedavi yaklaşımlarına ilişkin olabilir. Özellikle sıklıkla karşılaşılan sorunlar üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Uzman düzeyinde çözülmesi gereken sorunlar seçilmelidir.
 6. Sorunun bilimsel denetimi yönünden textbook niteliğinde bir kaynak belirtilmesi gereklidir. ( Fishman , Murray )
 7. Her soru kök-bilgi, soru cümlesi ve 4-8 şıklı cevap bölümünden oluşmalıdır.
 8. Sorular aşağıdaki örneklere benzer şekilde sorulmalıdır :

  En uygun tarama testi aşağıdakilerden hangisidir ?
  En uygun müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
  Hangi tedavi hastanın bu durumunu önlerdi ?
  Aşağıdaki testlerden hangisi bu bulguları öngörürdü ?
  Bu bulgular için en uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir ?
  En olası patojen aşağıdakilerden hangisidir ?
  Biyopsi sonucunda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en yüksektir ?
  En olası tanı hangisidir ?
  Tanıda bir sonraki basamak için en uygunu hangisidir ?
  Aşağıdakilerden hangisinin tanıyı doğrulama olasılığı en yüksektir ?
  Hastaya en etkin yaklaşım hangisidir ?
  Bu hastaya yaklaşımda öncelik aşağıdakilerden hangisindedir ?
Kök-bilgi bölümü :

Sorunun en uzun kısmını oluşturmalıdır. Hastayla ilgili mümkün olduğunca ayrıntılı bilgi içermelidir. Hastanın yaşı, cinsi, semptom ve hikayesi, fizik muayene bulguları, tanıya yönelik laboratuvar çalışmaları, tedavi yöntemleri ve tedaviye yanıt gibi özellikleri içermelidir.Bu bölümde verilen bilgi seçeneklere bakılmadan sorunu cevabının verilebilmesini sağlamalıdır.

Soru cümlesi anlaşılır ve kısa tek bir cümle şeklinde olmalıdır. Soru cümlesi pozitif olmalıdır. Hangisi yanlıştır şeklinde soru önerilmemektedir.

Cevap seçenekleri a'dan e'ye kadar sıralanmış 4-8 adet olmalıdır. Kısa ve anlaşılır maddelerden meydana gelmelidir.

Cevap Seçenekleri Konusunda Öneriler:
 1. Seçenekler %100 doğru ya da yanlış olmalıdır. Yanlış cevaplar da doğru cevapla aynı kategoride olmalıdır (tanı, test, tedavi, prognoz vs).
 2. Cevapların tümü hemen hemen aynı uzunlukta olmalı, çok uzun cevap seçeneklerinden, şaşırtıcı veya gereksiz şekilde kompleks şıklardan kaçınılmalıdır. Doğru cevabın yanlış cevaplardan daha uzun, daha spesifik ve ayrıntılı olmamasına dikkat edilmelidir.
 3. Tüm cevaplar gramer veya mantık yönünden soruyla uyumlu olmalı ve hata içermemelidir.
 4. Hepsi, hiçbir gibi ifadelerden kaçınılmalıdır.
 5. Bazan, genellikle, ara sıra, nadiren gibi belirsiz ifadeler kullanılmamalıdır.
 6. Kök bilgi bölümünde doğru cevaba ilişkin ipucu verilmesinden kaçınılmalıdır.
 7. Doğru cevap ve diğer seçenekler arasında ortak özellikler bulunmamalıdır.
 8. Cevap şıklarında rakamlar kullanılıyorsa hepsi aynı tarzda olmalı, birimlerinin doğru olmasına dikkat edilmelidir. Rakamsal veriler çeşitli kaynaklara göre değişkenlik gösterebileceğinden çok kesin bilgiler dışında rakamsal şıklardan kaçınmak uygundur.
SORU TİPLERİ

A- Bilginin pratikte kullanılması


Kişinin bir sonuca varması , bir öngörüde bulunması veya atılacak adımlardan birini seçmesi....
 • Yorum soruları : Tablolar ya da grafikler aracılığıyla kendisine sunulan bilgiyi değerlendirerek bazı sonuçlara ( örneğin bir hastalık tanısına) varmasını gerektirir.
 • Problem çözme soruları : Bir durum sunar ve sınananın bu konuda bazı kararlar almasını gerektirir ( Hasta tedavisinde bir sonraki basamak , tanıda birinci basamak ve en ucuz yöntem gibi ).
Soru kökü olarak klinik öykülerin kullanılması çok yararlıdır. Sınanan kişinin klinik problemleri çözmesini gerektiren sorular kullanılarak sınavın görünür geçerliliğinin arttırılması sağlanır. Soruların uç bilgilerden çok önemli bilgiler üzerinde odaklanması sağlanmış olur. Bu tip sorulare ezberlenen bir bilgiye klinik durumlarda etkin olarak kullanamayan kişilerin ayırdedilmesine yardım ederler.

Yeterlik sınavının sorularının çoğu ( % 80 'i ) : Uygun soru kökü içeren A tipi sorulardan oluşmalıdır !


ÖRNEK SORU ***

(Kök-bilgi)

Son üç aydır öksürük ve kanlı balgam çıkarma yakınması olan 61 yaşındaki erkek hastanın akciğer grafisinde sol hiler kitle, bilgisayarlı toraks tomografisinde ise sol pulmoner arterin üst lob dalına komşu 5 cm boyutunda kitle lezyonu ve sağ alt paratrakeal alanda kısa çapı 1.5 cm olan lenf bezi büyümesi saptandı. Üst batını da kapsayan toraks BT�de karaciğer ve sürrenal bezler normal olarak gözlendi. Yapılan bronkoskopide sol üst lob bronşundan köken alan ve ana bronşa doğru hafifçe taşan tümöral lezyon izlendi. Biyopsi sonucunda adenokarsinom tanısı alan hastanın solunum fonksiyon testlerinde FEV1 2800 (%78) bulundu. Bu hastanın tedavisini planlamada en doğru yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir ?
 1. Cerrahi girişim ve postoperatif radyoterapi
 2. Radyoterapi
 3. Önce mediastinoskopi, eğer lenf bezi bulunmazsa eş zamanlı ya da ardışık kemoradyoterapi
 4. Önce mediastinoskopi, eğer lenf bezi metastatik bulunursa, 2 kür neoadjuvant kemoterapi ve yanıt alınırsa cerrahi girişim, sonra postoperatif radyoterapi
 5. Önce mediastinoskopi, eğer lenf bezi metastatik bulunursa, eş zamanlı ya da ardışık kemoradyoterapi
Doğru yanıt : e

Örnek soru. Otuz dört yaşında yaygın bronşektazisi bulunun kadın hasta: ateş,siyanoz ve konfüzyon tablosu ile acil servise başvuruyor. Oksijen tedavisi öncesi ve dakikada 3 litre nazal oksijenden 20 dakika sonra kan gazı analizi yapılıyor :

  Oda havasında 3 L/dakika O2 altında
PaO2 35 mmHg 46 mmHg
PaCO2 73 mmHg 97 mmHg
pH 7.31 7.17
HCO3 37 mEq / L 32 mEq / L


Yukarıdaki verilere dayanılarak, bu hasta için en etkin tedavi hangisidir ?
 1. Nazal oksijeni dakikada 4 litreye arttırmak
 2. Nazal oksijeni dakikada 1 litreye düşürmek
 3. Hastayı entübe edip, mekanik ventilasyon desteği sağlamak
 4. Tedavide değişiklik önerilmez
 5. Hastaya venturi maskesi ile oksijen vermek
Örnek soru: Obez ( Beden-kitle indeksi : 30 kg /m2 ) , kısa boyunlu 45 yaşında erkek hasta , horlama yakınması ile kulak-boğaz-burun polikliniğine başvurdu. Öyküsünde:baş ağrısı, dikkat dağınıklığı ve gece uyku bölünmeleri olan hastanın polisomnografik incelemesinde apne-hipopne indeksi = 17 olarak saptandı.

Hastanın tedavisinde ilk aşama ne olmalıdır ?
 1. Uvulopalatofaringoplasti
 2. CPAP uygulaması
 3. Ağız içi alet kullanımı
 4. Kilo verme , alkol ve sedatif alımından kaçınma
 5. İzlenmelidir


Örnek soru. Yirmi iki yaşında işsiz erkek hasta 4 ay önce başvurduğu hekim tarafında yayma pozitif yeni akciğer tüberkülozu tanısı ile isoniazid + rifampisin + pirazinamid + ethambutol şeklinde ayaktan tedaviye alınmış. İlaçlarını 1 ay düzenli kullandıktan sonra aksatmaya başlamış. 2.5 aydır ilaç kullanmayan hasta ateş ve öksürük yakınması ile başvurdu. Akciğer grafisinde sağ üst alanda minimal fibronodüler infiltrasyon gözlendi. Kavite saptanmadı. Balgam yaymasında ARB pozitif bulundu.

Bundan sonraki tedavi rejimi ne olmalıdır ?

a. INH + RIF + EMB ile 5 ay tedavi edilir
b. INH + RIF + PZA + EMB ile 2 ay , INH + RIF 6 ay şeklinde toplam 8 aylık tedavi planlanır
c. INH + RIF + PZA + EMB + SM ile 2 ay, INH+RIF+PZA+EMB ile 1 ay, INH+RIF+EMB ile 5 ay olmak üzere toplam 8 aylık tedavi planlanır
d. Tüberküloz ilaçlarına direnç test sonuçları çıkana kadar tedavi verilmez.Direnç sonuçlarına göre bir merkezde tedavisi planlanır
e. INH+RIF+EMB ile tedaviye alınır. Direnç test sonuçları belli olunca tedavi planı yeniden yapılır

B - Ezberlenmiş bilginin hatırlanması :
 • Ezber, ham bilgiyi ya da tanımları bilmesini gerektirir.
Örnek soru. Alveol-kapiller membran düzeyinde gazların diffüzyonu hangisi ile ilişkilidir ?
 1. Sürfaktan aktivitesi
 2. Terminal bronşiyollerde epitel bazal membran kalınlığı
 3. Gazların suda eriyebilirlik düzeyi
 4. Gaz elementlerinin değerliliği
 5. Tip-II alveol hücre sayısı
Örnek soru . BCG aşısı aşağıdaki hasta gruplarından hangisinde bir sakınca olmaksızın önerilebilir ?
 1. Hamile kadınlar
 2. Semptomatik HIV pozitif infeksiyonlu kişiler
 3. Lösemi nedeniyle tedavi başlanmış kişiler
 4. Proflaktik tedavinin 3. ayında PPD negatif bulunan çocuklar
 5. Daha önce tüberküloz hastalığı nedeniyle tedavi görmüş kişiler
Örnek soru . Akut solunum yetmezliği bulunan bir hasta için invazif mekanik ventilasyonu gerektiren durum nedir ?
 1. Takipne ( solunum sayısı > 24 / dakika )
 2. Yardımcı solunum kaslarının kullanımı
 3. Paradoksal solunum paterni
 4. Stabil olmayan kardiyak durum varlığı
 5. PaO2 > 45 mmHg , pH < 7.35 , PaO2/FiO2 < 200

ÖNCEKİ SINAVLARDA SORULAN YETERLİK TEST SINAVI SORULARINDAN ÖRNEKLER
1. Eşi ve iki çocuğuile birlikte yaşıyan 32 yaşında, öğretmen olan hasta, 3 ay önce öksürük ve hafif balgam çıkarma yakınması ile hekime başvurdu. Akciğer grafisinde sağ alt lob superior segmentte kavite ve nonhomojen opasite saptandı. Balgam incelemesinde ARB (+) bulunması üzerine hastaya isoniazid 300 mg/gün, rifampisin 600mg/gün, pyrazinamid 2 gr/gün, ethambutol 1200 mg / gün şeklinde tedavi başlandı. Bir ay hastanede yatırılan hasta, 2 ay daha düzenli olmak üzere toplam 3 ay boyunca bu ilaçları kullandı . Son 2 gün içinde balgamında kan görmesi üzerine yeniden hekime başvurdu. Yeni çekilen akciğer grafisinde kavitenin küçüldüğü, lezyonların gerilediği gözlendi. Balgam incelemesinde ARB negatif bulundu. Hastanın 3 ay önce tedavi başında verdiği balgamın Löwenstein- Jensen besiyerinde yapılan kültüründe M.tuberculosis ürediği ve isoniazid, rifampisin ve ethambutole karşı direnç saptandığı rapor edildi.

Hastada bundan sonraki tedavi yaklaşımı ne olmalıdır ?
 1. İlaçlarına aynı şekilde devam edilir. 6. ayın sonunda akciğr grafisi bulguları düzelmiş ise tedavi kesilir
 2. Tedaviye streptomisin ve ofloksasin eklenir. Toplam tedavi süresi 12 aya tamamlanır
 3. İsoniazid ve rifampisin ile tedaviye devam edilir.5-6. aylarda ARB negatif ise 6. ay sonunda ilaçlar kesilir
 4. İsoniazid, rifampisin ve ethambutol kesilip, tedaviye streptomisin ve ofloksasin eklenir. Tedavi 12 aya tamamlanır
 5. Hastanın kullandığı tüm ilaçlar kesilir. Hiç kullanmadığı en az 3 yeni ilaçla gözetimli tedaviye alınır.
2. Beş yıldır oto boyacılığı yapan 40 yaşında erkek hastada son 2 yıldır iş yerinde artan, tatil dönemlerinde azalan nefes darlığı, hışıltılı solunum ve öksürük yakınmaları var. Mesleksel astım tanısı konulan bu hastada aşağıdaki maddelerden hangisi astımdan sorumludur ?
 1. Basillus subtulus
 2. Etilen diamin
 3. Diizosiyanat
 4. Latalbumin
 5. Piperazin hidroklorür
3. Kırk yaşında Non-Hodgkin lenfoma tanısıyla izlenen kadın hasta, 2 gün önce başlıyan ateş,öksürük, nefes darlığı yakınmaları ile başvuruyor. Fizik muayenede ; ateş :38.5C, nabız: 120/dakika, solunum sayısı: 40/dakika bulunuyor. Her iki hemitoraksta yaygın inspiryum sonu ince raller duyuluyor. Tam kan incemesinde patolojik değer saptanmıyor.LDH : 970 IU , diğer biyokimyasal parametreler normal bulunuyor.Arter kan gazı incelemesinde PaO2: 30 mmHg ölçülüyor. Akciğer grafisinde bilateral diffüz interstisyel infiltrasyon izleniyor.

Bu hastada en olası etken hangisidir ?
 1. Aspergillus fumigatus
 2. Pneumocystis carinii
 3. Streptococcus pneumoniae
 4. Klebsiella pneumoniae
 5. Nocardia asteroides
4. Otuz yaşında erkek hasta, son 7 yıldır giderek artan nefes darlığı yakınması mevcut. Son 10 yıldır günde 1 paket sigara içiyor. Hastanın babası benzer yakınmalar ile 55 yaşında ölmüş. Fizik muayenede ; göğüs ön-arka çapı artmış, yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor. Göğsün oskültasyonunda; ekspiryum uzamış ve solunum sesleri derinden geliyor. PA akciğer grafisinde; diyafragma iki taraflı düşük pozisyonda ve düzleşmiş, kot aralıkları genişlemiş ve saydamlık artmış. Kalp vertikal pozisyonda yerleşmiş.Bilgisayarlı toraks tomografisinde alt zonlarda belirgin bilateral, diffüz amfizematöz görünüm mevcut. Solunum fonksiyon testlerinde; FEV1 = % 40 , FVC= % 52 ölçülmüş. Arter kan gazı incelemesinde ; PaO2: 39mmHg, PaCO2 : 39 mmHg bulunmuş.

Bu hastada etyolojik tanı açısından hangi inceleme en uygundur ?
 1. Karbon monoksit difüzyon kapasitesi
 2. Akciğer volümleri
 3. Alfa-1 antitripsin düzeyi
 4. Ventilasyon / perfüzyon sintigrafisi
 5. Kompliyans ölçümü

2006 Yeterlik yazılı sınavında sorulan soruların konu başlıklarına göre dağılımı

Kod Konu Soru Adeti
0100 İmmünoloji, gelişim bozuklukları ve konjenital hast. 3
0110 Solunum sistemi farmakolojisi 4
0120 Solunum fizyolojisi 4
0130 Solunum fonksiyon testleri 2
0140 Arter kan gazları 3
0150 İnvazif tanı yöntemleri 2
0160 Görüntüleme yöntemleri 1
0170 Diğer tanı yöntemleri 0
0180 Bronşiyal astım 6
0190 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 7
0200 Bronşektazi 1
0210 Pulmoner hipertansiyon 3
0220 Pulmoner tromboembolizm 4
0230 Kronik kor-pulmonale 1
0240 Yoğun bakım ve Solunum yetersizliği 5
0250 Pnömoniler 6
0260 Akciğer tüberkülozu ve atipik mikobakteri infeksiyonları 9
0270 Kist hidatik 2
0280 Akciğer kanseri 7
0290 Mediyasten, göğüs duvarı ve diyafragma hastalıkları 2
0300 Difüz interstisyel ve sistemik akciğer hastalıkları 6
  0301 Sarkoidoz
0302 Ekstrensek allerjik alveolit
0303 İdyopatik pulmoner fibroz
0304 Eozinofilik akciğer hastalıkları
0305 Kollagen ve vasküler hastalıklar
0310 Mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları 2
0320 Plevra hastalıkları 5
0330 Uykuya ilişkin solunumsal hastalıklar 4
0340 Çevre ve sigara 3
0350 Akciğer hastalıkları ve preoperatif değerlendirme 2
0360 Pulmoner rehabilitasyon 2
0370 Diğer 4


Not :Soru kodlamamızda bulunup burada yer almayan soru örnekleri , DİĞER adlı grup içinde yer almıştır

SORULARIN HAZIRLANMASINDA VE GÖNDERİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR :
 1. Soruların en az % 80 i yeterli soru kökü içeren A tipi sorulardan oluşmalıdır.
 2. Sorular mutlaka ekte gönderilen soru formuna yazılmalıdır.

  Bu işlem mümkünse ekteki form bilgisayar ortamında kopyalanılarak yapılmalıdır. Soru kökünün yazıldığı kutu bu ortamda istenildiği kadar genişletilebilmekte veya küçültülebilmektedir.
  Soru formundaki bilgiler eksiksiz tamamlanmalıdır.
 3. Sorular hazırlandıktan sonra bir diskete kaydedilmeli ve birer çıktı alınarak disketle birlikte gönderilmelidir.
 4. Disketin üzerine mutlaka hazırlayan kişi veya çalışma grubunun adı , hazırlayanın çalıştığı merkezin ismi , ve mümkünse cep telefon numarası yazılmalıdır.

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 27 Nisan 2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4 Ekim 2016 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve 7 Mart 2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı gerçekleştirilen ziyaret sonucunda akredite olmuşlar ve TTD 20. Yıllık Kongresinde (7 Nisan 2017 tarihinde) akreditasyon belgeleri kendilerine verilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan her üç merkezi de kutluyor, başarılar diliyoruz.  

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 7. Mart 2017’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna varılmıştır Karar Türk Toraks Derneği'ne, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 'ne ve TTB UDEK'e bildirilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berrin Ceyhan ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komitesi TGHYK Yürütme Kurulu

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu 2017 Yılı Yeterlik (BOARD) sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılacaktır.Teorik sınav tarihi 27 Mayıs 2017 (saat:10.00) pratik sınav tarihi 28 Mayıs 2017, sınava son başvuru tarihi 5 Mayıs 2017 olarak belirlenmiştir. Pratik sınav saati ayrıca duyurulacaktır.


TGHYK asistan gelişim sınavı 01.12.2016 tarihinde 26 merkezde 100 asistanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir7 Mart 2017 tarihinde TGHYK Akreditasyon Komisyonu Marmara Goğüs Hastalıkları Kliniğine Akreditasyon Ziyareti Gerçekleştirdi.


TGHYK asistan gelişim sınavı 01.12.2016 tarihinde 26 merkezde 100 asistanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.


TGHYK asistan gelişim sınavı 1 Aralık 2016 perşembe günü yapılacaktır.Katılım için son başvuru tarihi 28 kasım 2016 pazartesi günü saat 17 ye kadarda soyad,e posta adresi,cep telefonu,kurum,anabilim dalı Başkan'ı-eğitim sorumlusu  bilgileri eksiksiz olarak doldurularak sınav.tghyk@gmail.com adresine başvurular yapılmalıdır 


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana bilim dalının akredite olmak üzere yaptığı başvuru incelenmiştir.Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik kurulu Akreditasyon komisyonu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ana bilim dalını 04.10.2016 tarihinde akreditasyon için değerlendirmek üzere ziyaret edecektir


BOARD SINAVI
Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik kurulu Board Teorik ve Pratik sınavı 28.05 .2016 ve 29.05.2016 tarihlerinde Ege Üniversitesinde başarılı olarak gerçekleştirilmiştir.


TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU BOARD TEORİK ve PRATİK SINAVI'ında başarılı olan meslektaşlarımız
Yelda Varol
Bülent Altınsoy
Sibel Ayık
Feyyaz Kabadayı
Nejat Altıntaş
Gülistan Karadeniz
İbrahim Onur Alıcı
Pınar A. Kabalak
Şebnem Yosunkaya
Emel Bulcun
Nilgün Yılmaz Demirci
Fatih Yakar

Resertifikasyon yapılan board belgeli göğüs hastalıkları uzmanları:

Hayati Bilgiç
Bilun Gemicioğlu
Filiz Koşar
Armağan Hazar
Pınar Çelik
Hatice Türker
Arzu Yorgancıoğlu
Sema Umut
Sedat Altın
Meral Gülhan
Arzu Mirici
Ayşın Şakar Coşkun
Güngör Ateş
Ahmet Erbaycu
Deniz Köksal
Benan Çağlayan
Ali Fidan
Füsun Kalpaklıoğlu
Tülin Kuyucu
Banu Salepçi
Atila Akkoçlu
Can Öztürk
Fuat Kalyoncu
Sevim Bavbek
Şule Akçay
Tunçalp Demir
Tuncay Göksel
Yurdanur Erdoğan
Zafer Kartaloğlu
Dilşad Mungan
Füsun Yıldız
Metin Keren
Gürsel Çok
Atilla Saygı
Nurhan Köksal
Tevfik Özlü
Dilek Kanmaz
Nesrin Kıral
Serir Özkan
Ali Nihat Annakkaya
Esin Tuncay
Emel Çağlar
Arzu Ertürk
Onur Erer
Aydan Mertoglu
Güngör Çamsarı
İpek Özmen
Mehmet Polatlı
Uğur Gönlügür
Kıvılcım Oğuzülgen
Oya Kayacan
Ahmet İlvan
Mukadder Çalıkoğlu
Abdullah Sayıner
Göksel Altınışık
Gönenç Ortaköylü
Faruk Çiftçi
Ayşe Bahadır
Sibal Atış Naycı
Oğuz Köktürk
Celal Karlıkaya
Mecit Süerdem
Zeki Yıldırım
Semra Bilaçeroğlu
Füsun Topçu
Haluk Çalışır
Bahar Kurt
Oya İtil
Cenk Kıraklı
Şeref Özkara
Dursun Tatar
Oğuz Kılınç
Özlem Ediboğlu
Adil Zamani
Nurdan KöktürkYelda Varol
Bülent Altınsoy
Sibel Ayık
Feyyaz Kabadayı
Nejat Altıntaş
Gülistan Karadeniz
İbrahim Onur Alıcı
Pınar A. Kabalak
Şebnem Yosunkaya
Emel Bulcun
Nilgün Yılmaz Demirci
Fatih Yakar
Gaye Ulubay

Resertifikasyon yapılan göğüs hastalıkları uzmanlarının belgeleri hazırlandıktan sonra kendilerine verilecektir.
Asistan Sınavı Yapılmıştır. Sınav Komisyonu Duyuruları Sınav Sonuçlarında Ayrıntılı Olarak Yer Almaktadır.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu  tarafından 4 Ekim 2016’da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış, rapor ve tespit tutanağı TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır. Sonuç ve karar Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve TTB UDEK'e bildirilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz. 

Saygılarımızla

TGHYK
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana bilim dalının akredite olmak üzere yaptığı başvuru incelenmiştir.Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik kurulu Akreditasyon komisyonu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ana bilim dalını 04.10.2016 tarihinde akreditasyon için değerlendirmek üzere ziyaret edecektirTÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİLİK KURULU BOARD SINAVI YAPILDI

BOARD TEORİK SINAVI 28 mayıs 2016 tarihinde İzmir  Ege Üniversitesinde yapıldı.Teorik sınav TGHYK sınav komisyon üyeleri Gürsel Çok (Başkan),E.Eylem Akpınar(sekreter),İlknur Başyiğit,Levent Dalar,Banu Salepçi,Züleyha Bingöl ve Nevin Taci Hoca gözetiminde gerçekleştirildi.Teorik  sınava 31 aday başvurdu 7 si katılmadı.Teorik sınava başvuran 24 adayın 19 u başarılı oldu. 

TÜRK GÖĞÜS  HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU BOARD PRATİK SINAVI 29.04.2016 TARİHİNDE Ege Üniversitesinde yapıldı.

Teorik sınavı geçen 18 kişi ve geçen senelerde teorik sınavı geçen 2 kişi,toplamda 20 kişi sınava katıldı.Teorik sınavı geçen bir katılımcı pratik sınava katılmadı.Pratik sınavde 12 katılımcı başarılı oldu.12 kişi yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Başarılı olan meslektaşlarımızı kutluyoruz ve bu başarılı sınavı hazırlayıp yapan sınav komisyonuna teşekkür ediyoruz.

28-29 mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen TÜRK GÖĞÜS  HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU BOARD TEORİK ve PRATİK SINAVI'ında başarılı olan meslektaşlarımız
TGHYK asistan gelişim sınavı 1 Aralık 2016 perşembe günü yapılacaktır.Katılım için son başvuru tarihi 28 kasım 2016 pazartesi günü saat 17 ye kadarda soyad,e posta adresi,cep telefonu,kurum,anabilim dalı Başkan'ı-eğitim sorumlusu bilgileri eksiksiz olarak doldurularak sınav.tghyk@gmail.com adresine başvurular yapılmalıdır 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu beş üyesi ve TBB UDEK’i temsilen Prof. Dr. Muzaffer Başak tarafından 27 Nisan 2016’da Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gerçekleştirilen ziyaret sonucu Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış, rapor ve tespit tutanağı TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır. Sonuç ve Karar Türk Toraks Derneği'ne, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 'ne ve TTB UDEK'e bildirilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Zühal Karakurt ve Eğitim Sorumlusu Doç Dr. Tülin Sevim başta olmak üzere tüm eğitim kadrosunu ve yardımcılarını kutluyoruz. 

Saygılarımızla

TGHYK
Akreditasyon Komisyonu
TGHYK
Yürütme
Kurulu

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu 2016 Yılı Yeterlik (BOARD) sınavının teorik sınavı 28 Mayıs 2016 tarihinde saat 10.00'da, pratik sınavı 29 Mayıs 2016 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'da yapılacaktır. Sınava son başvuru tarihi 10 Mayıs 2016 olarak belirlenmiştir.


30.03.2016 Tarihi İtibari İle Resertifikasyon Belgesi Almaya Hak Kazanan Göğüs Hastalıkları Uzmanları

30 Mart 2016 tarihi itibari ile daha önce board belgesi olan ve yeterli evrakları ile Türk Göğüs hastalıkları Yeterlilik kuruluna başvuran ve resertifikasyon komisyonu ve yürütme kurulunda yapılan incelemeler sonucu yeterli bulunan ve resertifikiye olmaya hak kazanan  göğüs hastalıkları uzmanlarımızın  sayısı 75 olmuştur.Bu .uzmanlarımızın sertifikaları hazırlanıp kendilerine verilecektir.

Hayati Bilgiç
Bilun Gemicioğlu
Filiz Koşar
Armağan Hazar
Pınar Çelik
Hatice Türker
Arzu Yorgancıoğlu
Sema Umut
Sedat Altın
Meral Gülhan
Arzu Mirici
Ayşın Şakar Coşkun
Güngör Ateş
Ahmet Erbaycu
Deniz Köksal
Benan Çağlayan
Ali Fidan
Füsun Kalpaklıoğlu
Tülin Kuyucu
Banu Salepçi
Atila Akkoçlu
Can Öztürk
Fuat Kalyoncu
Sevim Bavbek
Şule Akçay
Tunçalp Demir
Tuncay Göksel
Yurdanur Erdoğan
Zafer Kartaloğlu
Dilşad Mungan
Füsun Yıldız
Metin Keren
Gürsel Çok
Atilla Saygı
Nurhan Köksal
Tevfik Özlü
Dilek Kanmaz
Nesrin Kıral
Serir Özkan
Ali Nihat Annakkaya
Esin Tuncay
Emel Çağlar
Arzu Ertürk
Onur Erer
Aydan Mertoglu
Güngör Çamsarı
İpek Özmen
Mehmet Polatlı
Uğur Gönlügür
Kıvılcım Oğuzülgen
Oya Kayacan
Ahmet İlvan
Mukadder Çalıkoğlu
Abdullah Sayıner
Göksel Altınışık
Gönenç Ortaköylü
Faruk Çiftçi
Ayşe Bahadır
Sibal Atış Naycı
Oğuz Köktürk
Celal Karlıkaya
Mecit Süerdem
Zeki Yıldırım
Semra Bilaçeroğlu
Füsun Topçu
Haluk Çalışır
Bahar Kurt
Oya İtil
Cenk Kıraklı
Şeref Özkara
Dursun Tatar
Oğuz Kılınç
Özlem Ediboğlu
Adil Zamani
Nurdan Köktürk
Gaye UlubayAkreditasyon Komitesinin 11/03/2016 tarihli toplantısı yapılmıştır. Başkan Bilun Gemicioglu , Sekreter Aydın Yılmaz olarak seçilmiştir.

Yeni Akreditasyon Kurulu Üyeleri
Bilun Gemicioglu
Pınar Çelik
Meral Gülhan
Oğuz Köktürk
Sedat Altın
Aydın Yılmaz
Dilşad Mungan
Pınar Ergün
Münevver Erdinç


Değerli TGHYK Yeterlik (BOARD) Belgeli Meslektaşlarımız,

2010 yılında kabul edilen TGHYK Resertifikasyon Yönergesi Kapsamında geçici madde olarak 5 yıl süre ile yürürlüğe girişi uzatılmıştı. Bu bağlamda süre bu yıl sona ereceğinden 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında verilmiş TGHYK Yeterlik (BOARD) Belgelerinin süreleri sona erecektir. Bu belgelerin geçerliliğini 10 yıl süre ile tekrar sağlamak üzere resertifikasyon gerekmektedir.

19 Ekim 2015 tarihinde yapılan TGHYK genel kurulunda yetki Yürütme Kuruluna verildiği için bu yıl süreleri dolacak olan meslektaşlarımızın da genel kurulda alınan karar gereği süreleri 30 Mart 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Resertifikasyon için www.tghyk.org web sayfasında bulunan TGHYK Resertifikasyon Yönergesine uygun olarak hazırlayacakları madde kapsamındaki Başvuru Dosyalarını sanal ortamda 30 Mart 2016’ya kadar TGHYK Yürütme Kurulu Sekreteri Prof. Dr. Pınar Çelik'e pinarcelik@yahoo.com ve tghyk@tghyk.org adreslerine göndermeleri rica olunur.

Örnek Başvuru Dosyası Resertifikasyon Bölümünde Görülebilir.

Resertifikasyon Komisyonunun uygun bulacağı dosyalar TGHYK Yürütme Kurulu Toplantısına görüşülerek karara bağlanıp, uygun bulunanlara belgeleri gönderilecektir.

Saygılarımızla
TGHYK Yürütme Kurulu


TGHYK yürütme kurulunun ikinci toplantısı olan 2016 yılı ilk toplantısı,  09.01.2016 tarihinde Ankara’da Türk Toraks genel merkezinde yapıldı. Alınan toplantı kararlarına yönetim kurulları kararları bölümünden ulaşılabilir.

Resertifikasyon yapılan board belgeli göğüs hastalıkları uzmanları:

Hayati Bilgiç
Bilun gemicioğlu
Filiz Koşar
Armağan Hazar
Pınar Çelik
Hatice Türker
Arzu Yorgancıoğlu
Sema Umut
Sedat Altın
Meral Gülhan
Arzu Mirici
Ayşın Şakar Coşkun
Güngör Ateş
Ahmet Erbaycu
Deniz Köksal
Benan Çağlayan
Ali Fidan
Banu Salepçi
Füsun Kalpaklıoğlu
Tülin Kuyucu
Atila Akkoçlu
Can Öztürk
Fuat Kalyoncu
Sevim Bavbek
Şule Akçay
Tunçalp Demir
Tuncay Göksel
Yurdanur Erdoğan
Zafer Kartaloğlu
Dilşad Mungan
Füsun Yıldız
Metin Keren
Gürsel Çok
Atilla Saygı
Nurhan Köksal

2015-2017 TGHYK yürütme kurulu ilk toplantısı 27.11.2015 tarihinde İstanbul'da TUSAD genel merkezinde yapıldı. Kurullarda görev alacak kurul üyeleri belirlendi. Diğer toplantı kararlarına yönetim kurulları kararları bölümünden ulaşılabilir.YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Başkan: Atila Akkoçlu
Başkan Yardımcısı: Can Öztürk
Genel Sekreter: Pınar Çelik
TTD Temsilcisi: A. Fuat Kalyoncu
TÜSAD Temsilcisi: Filiz Koşar
Üyeler: Bilun Gemicioğlu
  Armağan Hazar
  Arzu Mirici
  Meral Gülhan
  Tuncay Göksel
  Levent Dalar

RESERTİFİKASYON KOMİSYONU  

Atila Akkoçlu
Filiz Koşar
Bilun Gemicioğlu
Arzu Mirici
Pınar Çelik
Armağan Hazar
EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME KOMİSYONU
Tuncay Göksel
Filiz Koşar
Dilşad Mungan
Ufuk Yılmaz
Tülin Sevim
Yurdanur Erdoğan
Ali Nihat Annakkaya
Ergun Tozkoparan
Metin Akgün

YETERLİK SINAV KOMİSYONU

İlknur Başyiğit
Gürsel Çok
Banu Salepçi
Eylem Akpınar
Züleyha Kaya Bingöl
Seyfettin Gümüş
Özlem Kar Kurt
Nevin Taci Hoca
Levent Dalar

TTB-UDEK-UYEK GENEL KURULUNDA YETERLİK KURULU TEMSİLCİLERİ

A. Fuat Kalyoncu
Can Öztürk

AVRUPA BOARD’UNA TGHYK TEMSİLCİLERİ
Bilun Gemicioğlu
Elif Şen

TGHYK WEB TEMSİLCİSİ

Armağan Hazar

AKREDİTASYON KURULU ÜYELERİ

Başkan: Bilun Gemicioglu 
Sekreter: Aydın Yılmaz 
  Pınar Çelik 
Meral Gülhan 
Oğuz Köktürk 
Sedat Altın 
Dilşad Mungan 
Pınar Ergün 
Münevver Erdinç

Değerli Meslektaşlarımız,

19.10.2015 tarihinde TUSAD Solunum 2015 kongresinde yapılan Genel Kuruluda aşağıda isimleri yazılı meslektaşlarımız Yeni Yürütme Kurulu  ve Akreditasyon Komisyonu Üyeliklerine seçilmişlerdir. Kendilerini kutlar yeni dönemde başarılı çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

2013-2015 Dönemi TGHYK Yürütme Kurulu 

Yeni Yürütme Kurulu Üyeleri
Atilla Akkoçlu
Pınar Çelik
Tuncay Göksel
Can Öztürk
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Levent Dalar
Arzu Mirici
Bilun Gemicioğlu

Yedek Üyeleri:
Metin Akgün
Sinem Sökücü
Figen Deveci
Ayşın Şakar
Deniz Köksal
Bahar Kurt

Yeni Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:
Oğuz Köktürk
Sedat Altın
Aydın Yılmaz

Yedek Üyeleri:
Atilla Saygı
Abdullah Sayıner


Değerli Meslektaşlarımız,

Daha önce TGHYK Yeterlik (BOARD) Belgesi almış, ancak süreleri dolmuş olan ve resertifikasyon için 30 Eylül 2015 tarihine kadar başvurmuş olan aşağıda isimleri yazılı meslektaşlarımızın dosyaları TGHYK Resertifikasyon Komisyonu tarafından incelenmiş ve TGHYK Yürütme Kurulunda görüşülerek değerlendirilmiştir. 
TGHYK Yeterlik (BOARD) Resertifikasyon Belgesi almaya hak kazanmış, aşağıda alfabetik sıra ile verilmiş, değerli meslektaşlarımızı kutluyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu

TGHYK Yeterlik (BOARD) Resertifikasyon Belgesi almaya hak kazananlar:

Ali Fidan
Ahmet Erbaycu
Armağan Hazar
Arzu Yorgancıoğlu
Arzu Mirici
Ayşın Şakar Coşkun
Banu Salepçi
Benan Çağlayan
Bilun Gemicioğlu
Deniz Köksal
Filiz Koşar
Füsun Kalpaklıoğlu
Güngör Ateş
Hatice Türker
Hayati Bilgiç
Meral Gülhan
Pınar Çelik
Sedat Altın
Sema Umut


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Toraks Derneği 18 Yıllık Kongresinde yapılan Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik (BOARD) 2015 Teorik ve Pratik Sınavlarına katılarak TGHYK Yeterlik (BOARD) Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın listesi aşağıda verilmiştir. Yeni BOARD 2015 belgeli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Büyük emek ve özveri ile sınavı yürüten TGHYK Sınav Komisyonuna ve bu olanağı sağlayan Türk Toraks Derneği Merkezi Yürütme Kurulu ile Kongre Komitesine teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu

2015 TGHYK BOARD Belgesi Almaya Hak Kazanan Göğüs Hastalıkları Uzmanları
1- Adem Koyuncu
2- Ayşegül Şentürk
3- Bilkay Serez
4- Cantürk Taşçı
5- Dicle Kaymaz
6- Ebru Şengül Şeref Parlak
7- Emine Özsarı
8- Hakan Tanrıverdi
9- Harun Karamanlı
10- Mehtap Doğan
11- Nalan Demir
12- Nevin Taci Hoca
13- Nesrin Öcal
14- Nurhan Atilla
15- Özgür Batum
16- Pakize A. Turan
17- Serap Argun Barış
18- Talat Kılıç
19- Tuğba Önyılmaz
20 - Yusuf Aydemir

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu üç üyesi ve TBB UDEK’i temsilen Prof. Dr. Tunçalp Demir tarafından 11 Mart 2015’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış, rapor ve tespit tutanağı TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır. Sonuç ve Karar Türk Toraks Derneği'ne, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 'ne ve TTB UDEK'e bildirilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Münevver Erdinç ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz. Belgeleri Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Gala Yemeğinde verilecektir.

Saygılarımızla

 TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) 2015 Yılı Yeterlik (BOARD) Teorik ve Pratik Sınavları Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresinde Titanic Deluxe Otel'de yapılacaktır. Teorik Sınav 2 Nisan 2015 perşembe 13.30-15.30 arasında, Pratik Sınav 5 Nisan 2015 pazar günü 9.30- 16.30 arasında olacaktır. Sınava Katılmak isteyenlerin 15 Mart 2015 tarihine kadar Yeterlik Başvuru Formunu doldurarak 20 TL lik banka dekontu ile birlikte Türk Toraks Derneğine yollamaları gerekmektedir.

Saygılarımızla

 TGHYK Yürütme Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız
TGHYK 2013-2015 dönemi son Yürütme Kurulu Toplantısı 8.10.2015 tarihinde Türk Toraks Derneği Genel Merkezinde yapıldı.
TGHYK YK ilk Resertifikasyonlarının yapıldığı bu toplantıda alınan karalar her zaman olduğu gibi ‘Yönetim Kurulu Kararları’ bölümünde sunulmuştur.
Saygılarımızla


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK Genel Kurulu, TGHYK Yeterlik BOARD Belgeli Uzmanların katılımı ile 19.10.2015 tarihinde Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin 37. Yıllık Kongresinde İzmir Çeşme Sheraton Oteli C Salonunda saat 17.30-19.30 saatleri arasında yapılacaktır.
Tüm TGHYK Yeterlik BOARD Belgeli Uzmanları Genel Kurula katılmaya davet ederiz.

Yeni TGHYK Yürütme Kurulu ve Yeni TGHYK Akreditasyon, Sınav, Eğitim Programları Geliştirme Komisyonlarında görev alacakların, TGHYK Yeterlik (BOARD) Belgelerinin süreleri dolmuş ise 31.Aralık 2015’e kadar resertifikasyon için başvurmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Sevgi ve saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli TGHYK Yeterlik (BOARD) Belgeli Meslektaşlarımız,
2010 yılında kabul edilen TGHYK Resertifikasyon Yönergesi Kapsamında geçici madde olarak 5 yıl süre ile yürürlüğe girişi uzatılmıştı. Bu bağlamda süre bu yıl sona ereceğinden 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında verilmiş TGHYK Yeterlik (BOARD) Belgelerinin süreleri sona erecektir. Bu belgelerin geçerliliğini 10 yıl süre ile tekrar sağlamak üzere resertifikasyon gerekmektedir.

Resertifikasyon için www.tghyk.org web sayfasında bulunan TGHYK Resertifikasyon Yönergesine uygun olarak hazırlayacakları madde kapsamındaki Başvuru Dosyalarını sanal ortamda 30 Eylül 2015’e kadar TGHYK Yürütme Kurulu Sekreteri Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu’na bilung@gmail.com ve tghyk@tghyk.org adreslerine göndermeleri rica olunur.

Resertifikasyon Komisyonunun uygun bulacağı dosyalar TGHYK Yürütme Kurulu Toplantısına görüşülerek karara bağlanıp, uygun bulunanlara belgeleri gönderilecektir.

Saygılarımızla
TGHYK Yürütme Kurulu


2014-Asistan Gelişim Sınavı.
Devamı »


TGHYK 2014 Yeterlik Teorik ve Pratik sınavları tamamlanmıştır.
Devamı »


Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi
Devamı »

7 Mart 2014'te TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve TTB UDEK tarafından gerçekleştirilen ilk Akreditasyon ziyareti sonucu akredite olmaya hak kazanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına ilk 'Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi' TGHYK Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç ve TGHYK Akreditasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr.Atila Akkoçlu tarafından Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi'nde 4. Nisan 2014 akşamı Gala Yemeğinde verildi.
Bu yıl ilk kez düzenlenen “TGHYK BOARD Sınavlarına Hazırlık Kursu” Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresinde 2 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.
Devamı »Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK), Yeterlik sınavı bu yıl Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 36. Ulusal Kongresi, SOLUNUM 2014’te gerçekleştirilecektir. Teorik sınavın 16 Ekim Perşembe günü Çeşme Sheraton Otel’de, pratik sınavın ise 19 Ekim Pazar günü Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılacaktır.Asistan Gelişim Sınav Yönergesi hazırlandı. Ulaşmak için Sınavlar veya Yönerge bölümlerine bakınız.

TGHYK YK ve TGHYK Akreditasyon Komisyonu Ortak Toplantısı Tutanakları Yayınlandı.
(15 Nisan 2014)
Devamı »

TGHYK Akreditasyon Komisyonu Tutanağı Yayınlandı.
(6 Mart 2014)
Devamı »

Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi'nde 4. Nisan 2014 akşamı Gala Yemeğinde verilecektir.
Devamı »


Akreditasyon kurulu seçim sonuçları açıklandı.
YENİ AKREDİTASYON KURULU »Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Sınavı Yapıldı
Sonuçları »Türk göğüs hastalıkları yeterlik kurulu (TGHYK) İç Hastalıkları Modülleri kursu gerçekleştirildi.
Devamı »
 
LookUs & OnlineMakale